KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Vigoss” ya da “Şirket”) olarak ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğine önem veriyoruz. 
Vigoss olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek,  bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında,  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak  istiyoruz.
Kanun uyarınca, Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre Kanun kapsamında;
 • İnternet sitemiz başta olmak üzere Şirket ve/veya bağlı şirketleri tarafından yönetilen sair internet site ya da sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve Şirket’e ve/veya bağlı şirketlerine ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan zorunlu çerezler,
 • Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi ifa yardımcıları ve üçüncü kişiler
Vasıtasıyla işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz Kanun başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, her halükârda kişisel verilerin işlenmesindeki meşru amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre kadar işlenmektedir.
 1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz
Web sitemizi ziyaret ederek ve/veya alışveriş işlemlerinizin tamamlanması için dolduracağınız formlar vasıtası ile isminiz, soy isminiz, T.C. Kimlik numaranız, teslimat (ev/işyeri) adresiniz, kredi kartı bilgileriniz (ödeme sistemleri tarafından işlenecektir), elektronik posta adresiniz, ev ve/veya cep telefonu numaralarınız, sipariş geçmişiniz, veya ürünle ya da Şirketimiz ile ilgili soru ya da taleplerinizi ya da diğer ilgili taleplerinizi web sitemiz üzerinden müşteri hizmetleri birimimiz ile paylaşmaktasınız.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Amaçları
Şirketimiz Kişisel Verilerinizi Kanun’un 5. maddesinin c bendi kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan bağlantılı olması, aynı maddenin ç bendi kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, e bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ver işlemenin zorunlu olması ve f bendi kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerinin korunması için zorunlu olması sebebi ile, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Vigoss olarak ___________ internet sitesinden yaptığınız alışverişleriniz için mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, alışveriş  işlemlerinizi tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin tarafınıza teslim edilebilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, daha iyi hizmet stadartlarının oluşturulması, iş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, tarafımıza ilettiğiniz talep ve soruların cevaplandırılması ya da sizi kampanya ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek gibi amaçlar ile hukuka uygun olarak, ölçülü ve sınırlı şekilde işlemektedir.
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla (i) teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve diğer ifa yardımcılarımıza  sunduğumuz hizmet  amacı doğrultusunda, (ii) denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara ilgili mevzuatların çerçevesinde (iii) teknik, idari ve diğer alanlarda işbirliğinde bulunduğumuz yurt içinde bulunan bağlı şirketlerimize ve iştiraklerimize aktarılabilecektir.
Şirketimiz depolama, hosting, bulut bilişim, çağrı merkezi gibi hizmetlerinin yurt dışından alınması kararı alır ve veri aktarımlarının ya da diğer aktarımların yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımını zorunlu kılarsa, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da mümkün olabilecektir.  
 1.  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına her zaman sahiptir.
 1. Kanundan Doğan Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza iletilmesinde İzlenecek Yol
Kanun madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) ……………………….. adresine ya da [İlgili İş Biriminin veya Veri Koruma ile Görevlendirilen Kişinin Mail Adresi Eklenecek] Adresine iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit edici belgeleri bizzat [posta adresi eklenecek] adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Tarafımızca kimlik tespiti yapılarak talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.
Bu çerçevede, noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile [İlgili İş Biriminin veya Veri Koruma ile Görevlendirilen Kişinin Mail Adresi Eklenecek] adresine iletilen başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri KVKK uyarınca sizden talep edebiliriz.
Sorularınız için her zaman ……………… adresinden irtibata geçebilirsiniz.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR